สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


 ประวัติตวามเป็นมา
 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เป็นการประสานงานระหว่างองค์ การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยยึดผลประ โยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และเป็นผู้แทนในการนำ เสนอความคิดเห็นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐและเอกชนต่าง ๆ

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารการจัดการ
ประวัติสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 

 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 ได้มีการจัดการประชุมใหญ่ สมาชิกสภาจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2539 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการก่อตั้ง "สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย" พร้อมกันนั้นที่ประชุมก็ได้มีมติ เลือก นาย อุดร จันทรวิโรจน์ เป็นประธานสหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย จากการดำเนินการของสหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง จึงก่อให้เกิดการก่อตั้งเป็น "สมาคมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 โดยมีนายอำนวย แช่มช้อย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ต่อ มา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2543 สมาคมฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย"
โดยมี
นายศักดา จาละ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
นายภิญโญ ตั๊นเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจันทบุรี
นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นนายกสมาคมฯ ตามลำดับ 
 
 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2961-7143 , 0-2926-0717  โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com
Website : www.paoc.or.th
Website : https://www.facebook.com/paocthailand 
 
.
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th