สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


 ข้อบังคับและระเบียบ
 
 
๑.ข้อบังคับ 
    สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
   
 
 
 
 
๒. พระราชบัญญัติ
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  
 
 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย :
     ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  
 
 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย :
     ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555    
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th