สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


 วัตถุประสงค์
 

 

    วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ

 

1.  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคม
 
2.  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสมาคม
 
3.  เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
4.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ให้พบปะสังสรรค์
     ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
5.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษา ศีลธรรมจรรยา รวมทั้งร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ
     เพื่อสาธารณะประโยชน์
 
6.  ปกป้องรักษาเกียรติของมวลสมาชิกและสถาบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
7.  ส่งเสริมพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและอื่นๆที่ไม่ขัดหรือ
     แย้งกับกฎหมาย
 
8.  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมือง
 
9.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
10. ไม่มีการจัดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th