สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสระบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 
 
นายเฉลิม  วงษ์ไพร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสุชา  เข็มมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายแสวง บุญรักศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี18000
โทรศัพท์ 0-3622-2997 โทรสาร 0-3622-2997
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 480748480748480748480748480748480748 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th