สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดยโสธร
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 
นายสถิรพร  นาคสุข
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายเอกราช  สืบวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายมนัส  บังศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร35000
โทรศัพท์ 0-4571-1642ต่อ 101  โทรสาร 0-4571-1642
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th