สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดขอนแก่น
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
 
ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางพัฒนาวดี จันทร์นวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น40000
โทรศัพท์ 0-4324-4682  โทรสาร 0-4323-9194
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th