สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดแพร่
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 
 
นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายปรีชา  สุขรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่54000
โทรศัพท์ 0-5453-2485-8   โทรสาร 0-5451-1621
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th