สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายเอนก  ตันจรารักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสุพจน์ ศรีสันเที๊ยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
55 หมู่ 7 ถนนศูนย์ราชการ-สนามกีฬา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3579-6438  โทรสาร 0-3579-6447
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th