สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสุโขทัย
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
 
 
ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายมงคล  ศรรีอ่อน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายรุ่งโรจน์  ศรีสุทธิรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย64000
โทรศัพท์ 0-5501-9611  โทรสาร 0-5501-9611ต่อ 114
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th