สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดเพชรบูรณ์
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
นายอัครเดช  ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางนฤมล  วรกมล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
36 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์67000
โทรศัพท์ 0-5672-3021  โทรสาร 0-5672-3021
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th