สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดราชบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 
 
นายวันชัย  ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายจักรี รัตนรามิก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสุพรชัย  จิตตุรงค์อาภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี70000
โทรศัพท์ 0-3233-8601  โทรสาร 0-3233-8601
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th