สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
นายทรงเกียรติ์  ลิ้มอรุณรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายมานพ  ตั้งบูรพาจิตร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายรณชิต  สิงหเสมานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสู้ศึก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์77000
โทรศัพท์ 0-3260-2017  โทรสาร 0-3260-2016
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th