สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดลพบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 
นางอรพิน  จิระพันธุ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายมณเฑียร  สิงห์สา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
น.ส.วรรณวิมล กรีโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี15000
โทรศัพท์ 0-3641-3822  โทรสาร 0-3641-3822
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th