สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


 
ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามระเบียบสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงาน พ.ศ.2560 และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง (โดยอนุโลม) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างใน ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตราและ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา


ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
 
ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา
 
               คุณสมบัติผู้สมัคร
 
                   ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
                   1. มีสัญชาติไทย
                   2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นไป
                   3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
                   5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                   6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
                   7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                   8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                  9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
               1. ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
                   1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                                      1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
                                      1.2 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Power Point)
                                      1.3 สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิกและสร้างเพจใน Social Media ได้
                                      1.4 มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
 
                  
                  
                   1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                                       ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมการต่างๆ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                   1.3 ระยะเวลาการจ้าง
                                       กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
                   1.4 อัตราค่าตอบแทน
                                      อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,200.- บาท
              
                2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
                   2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                                      2.1.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
                                      2.1.2 มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
                   2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                                       ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                   2.3 ระยะเวลาการจ้าง
                                       กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
                   2.4 อัตราค่าตอบแทน
                                       อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร 02-9260070 ตั้งแต่วันที่  21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
 
 
วันที่: 20 พ.ย. 2561
เอกสารแนบ: รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
วันนี้ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th